Walne Zebranie 15 czerwca 2019 r.

Spotkanie-książka ,,Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia”.
22 maja 2019
Bilety-Centrum Nauki Kopernik
4 czerwca 2019
Spotkanie-książka ,,Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia”.
22 maja 2019
Bilety-Centrum Nauki Kopernik
4 czerwca 2019

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie  Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 10:00.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie bilansu za rok 2018.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2018.
 10. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanych na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera