Jak zostać członkiem
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera?

Są trzy rodzaje członkostwa Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera:

Członek zwyczajny: mogą nim być rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych zespołem Turnera i innych chorób zakłócających rozwój oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia – po złożeniu deklaracji członkostwa i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia

Członek wspierający: mogą nim być osoby prawne lub fizyczne, które uznając cele Stowarzyszenia i będąc zainteresowane rozwojem jego działalności, złożą deklarację członkowską Stowarzyszenia oraz zobowiążą się do wpłat w określonej przez siebie wysokości.

Członek honorowy: mogą nim zostać osoby fizyczne wyrażające gotowość pomocy i współpracy przy leczeniu chorych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Do pobrania

Po wypełnieniu ankiet(y) i przesłaniu do Stowarzyszenia oraz przyjęciu przez Zarząd w poczet członków, na konto: Raiffeisen Bank Polska SA O/Warszawa 37 1750 0012 0000 0000 2879 3596 należy wpłacić składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.