Walne Zebranie Członków 25.05.2024 r.

Życzenia Wielkanocne
28 marca 2024
Życzenia Wielkanocne
28 marca 2024

 

Zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym    z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 25 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  sala 13  parter  godzina 9:30.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia
 5. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia i zarządu za rok 2023.
 8. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności i zarządu.
 9. Przedstawienie bilansu za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 11. Głosowanie nad przyjęciem bilansu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z funduszu pomocowego na realizacje projektu grantowego ,Razem możemy więcej”.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanego zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu. W przypadku braku możliwości udziału osobistego na Walnym Zebraniu istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy

Chorym z Zespołem Turnera