Walne Zebranie 9 czerwca 2018 r

Dzień dziecka 2017
Dzień Dziecka 2018 r
21 maja 2018
Sprawozdanie z  ICOSEP 6th Annual Membership Meeting
31 lipca 2018
Dzień dziecka 2017
Dzień Dziecka 2018 r
21 maja 2018
Sprawozdanie z  ICOSEP 6th Annual Membership Meeting
31 lipca 2018

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 10:30.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie bilansu za rok 2017.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2017.
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za rok 2017, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanego na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

 

Prezes Stowarzyszenia

Grażyna Krejzler