Kolonie w Łebie
3 czerwca 2016
Czerwiec podsumowanie
29 czerwca 2016
Kolonie w Łebie
3 czerwca 2016
Czerwiec podsumowanie
29 czerwca 2016

Zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Podwale 13 lok.202 o godzinie 10:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezes Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania a także członków Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu pracy na rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęcie wyżej wymienionych sprawozdań.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie nowego Statutu.
 11. Głosowanie nad przyjęciem Statutu.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Wolne Wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematu podejmowanego na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

Prezes Zarządu

Grażyna Krejzler

===ZAŁĄCZNIKI===

Projekt zmiany statutu