Walne Zebranie 13 maja 2017 r

Życzenia wielkanocne
8 kwietnia 2017
DZIEŃ DZIECKA 2017
8 maja 2017
Życzenia wielkanocne
8 kwietnia 2017
DZIEŃ DZIECKA 2017
8 maja 2017

Zapraszamy na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 13 maja 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 11:30.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zgromadzenia Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 8. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 11. Odczytanie i uchwalenie zmian w statucie.
 12. Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 13. Uchwalenie i zatwierdzenie budżetu za drugą połowę 2017 roku i  2018 rok.
 14. Wybory do władz Stowarzyszenia.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

W związku z wagą tematów podejmowanego na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera