Akcja zbiórka 1%.
25 stycznia 2021
Paczki dla podopiecznych
6 grudnia 2021

 

Zapraszamy na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. o godzinie 10.00 w budynku  Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  sala 208 II piętro.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia i zarządu za rok 2020.
 8. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności i zarządu.
 9. Przedstawienie bilansu za 2020 rok.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu.
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybory do władz Stowarzyszenia.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie Sprawozdawczo -Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanych  na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu. W przypadku braku możliwości udziału osobistego  istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem Sprawozdawczo -Wyborczego Walnego Zebrania.

UWAGA: Wszystkich uczestników zebrania prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w szczególności: obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna) oraz  dezynfekcja rąk (płyn dostępny przed wejściem do sali).

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera